GEVOEL IS MAAR EEN GEVOEL

Een goede vriendin zat met vragen over gevoel, relatie, en identiteit. wat is de reden dat ons gevoel ons soms zo in de weg zit, ik stuurde haar dit antwoord (iets persoonlijker).

Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem wit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

– ROMEINEN 10:9-10 –

“Maar ik kan toch niet helpen hoe ik me voel,”

De meesten van ons horen die bewering wel vaker. Het betekent dat de manier waarop de persoon zich voelt, vast staat en dat ze geloven dat ze moeten omgaan met die gevoelens. Het is een vaststaand feit, waarover geen discussie mogelijk is.

In de war!

We hebben gevoelens en soms zijn die sterk, en raken we in de war. We staan toe dat onze gevoelens bepalen wat we beslissen en wat uit eindelijk onze bestemming is. Maar zo’n mentaliteit betekent dat we als we ons ontmoedigd voelen, we ontmoedigd zijn. Als we ons overwinnaar voelen, zijn we overwinnaar. Het betekent dat als we ons depressief voelen, we ook depressief zijn. lemand zei eens: “Mijn gevoelens zijn emoties, maar ze zijn niet de realiteit.” Met andere woorden: dat we ons op een bepaalde manier voelen, maakt het nog niet tot een feit. Het betekent alleen dat we ons zo voelen. We moeten leren om verder te gaan dan ons gevoel.

Misschien helpt een voorbeeld. Janet is makelaar en wanner ze een koop sluit, voelt ze zich fantastisch en succesvol. Vorige maand verkocht ze vijf opgeschaalde huizen en kreeg een uitstekende commissie. Deze maand verkocht ze er maar éen en voelt ze zich een mislukkeling.

Is janet een mislukkeling? Nee, het is alleen dat ze zich op donkere dagen zo voelt, maar dat betekent nog niet dat het waar is.

Leugens

Vandaag voel ik misschien niet dat God aan het werk is in mijn leven. Maar is dat waar, of is dat hoe ik me voel? ik ken veel mensen die niet voelen dat God van hen houdt. De duivel heeft een sterk bolwerk op dit terrein. Hij weet in wat voor situatie jij zit en waar jij moeite mee hebt ook als het gaat om depressie of een burnout. Waarom is luisteren naar God zo moeilijk maar joyriden doen we niet, ik heb hier over nagedacht, als je van iets het achterliggende gevaar niet kent. Dan doet het je niks, was mijn conclusie. Als satan ons kan overtuigen dat onze gevoelens de werkelijkheid zijn, heeft hij grote vooruitgang geboekt, en zijn we gemakkelijk verslagen. Maanden geleden sprak ik in een kerk, en veel mensen kwamen naar me toe om me te vertellen hoe mijn boodschap hen bemoedigd had. het was een kort getuigenis maar ik straalde, want ik was nog nieuw.

Ontmoedigd!

Eén man zei: “Ik was het met niets wat je zei eens. Je moet je theologie eens op orde zien te krijgen” en hij liep weg.

Onmiddellijk werd ik overweldigd door ontmoediging.

Ik dacht aan Romeinen 10:9-10, We halen die verzen vaak aan als we met mensen spreken over hun verlossing, Dit principe is echter van toepassing op allerlei onderwerpen. Paulus zegt dat we in ons hart moeten geloven en het met onze lippen moeten belijden, Ik stopte en zei hardop:

God ik geloof dat ik mijn best heb gedaan voor u. Ik geloof dat u mijn woorden hebt gebruikt om vele mensen te zegenen Ik hoef niet te luisteren naar die ene negatieve stem.”Dit kan heel hard klinken maar als je satan door de deur laat glippen, maakt niet uit hoe groot de opening, dan maakt hij dingen kapot en wij kunnen daar niks aan doen, je moet alleen jezelf geen schuld gevoel aanpraten, Laat die negatieve gedachten niet je identiteit worden want dan maak je het jezelf alleen maar moeilijk. Toen ik hier achter kwam voelde ik me beter. (Zie je hoe snel onze gevoelens kunnen veranderen?) De realiteit was niet veranderd, maar ik was veranderd. Ik weigerde toe te staan dat negatief, verkeerd denken me van de werkelijkheid afkeerde.

107 beloftes voor jouw!

Ik wil je bemoedigen met de volgende 107 beloftes die God voor jou heeft! Lees ze rustig door, ik heb er een aantal opgeschreven en uit mijn hoofd geleerd, op die manier kan ik altijd in de momenten dat ik het niet meer weet terug halen wat niet mijn gevoel is maar Gods waarheid.

1. In Christus zijn wij gerechtvaardigd (Rom 3:23)

2. In Christus zijn wij verlost (Rom 3:24). Hersteld in onze relatie met God. Verlost van al het

kwade.

3. In Christus hebben wij vrede met God (Rom 5:1)

4. In Christus worden wij behouden van de toorn (wraak, oordeel, straf) (Rom 5:9)

5. In Christus Jezus zijn wij verzoend (Rom 5:11)

6. In Christus hebben wij een overvloed genade ontvangen (Rom 5:17)

7. In Christus hebben wij de gave van gerechtigheid ontvangen (Rom 5:17)

8. In Christus regeren wij als koningen in dit leven (Rom 5:17).

9. In Christus zijn wij aan zonde gestorven (Rom 6:2).

10. In Christus zijn wij gedoopt (één geworden) in Zijn dood. (Rom 6:3).

11. In Christus zijn wij begraven met Hem, door de doop. (Rom 6;4)

12. In Christus wandelen wij in een nieuw leven (Rom 6:4)

13. In Christus zijn wij aan Hem gelijk gemaakt in Zijn opstanding (Rom 6:5).

14. In Christus zijn wij met Hem gekruisigd (Rom 6:6)

15. In Christus is het lichaam van de zonde tenietgedaan (Rom 6:6)

16. In Christus zijn wij geen slaven van de zonde meer (Rom 6:6)

17. In Christus zijn wij rechtens vrij van zonde (Rom 6:7)

18. In Christus zijn wij levend geworden met Hem (Rom 6:8,11).

19. In Christus hebben wij eeuwig leven ontvangen (Rom 6:23)

20. In Christus zijn wij gedood met betrekking tot de wet (Rom 7:4) opdat wij Christus zouden

toebehoren.

21. In Christus zijn wij ontslagen van de wet (Rom 7:6).

22. In Christus zijn wij verlost van het lichaam van deze dood (Rom 7:24-25)

23. In Christus is er geen verdoemenis, veroordeling, schuld, toegerekende fouten meer. (Rom

8:1).

24. In Christus wandelen wij naar de Geest (Rom 8:1)

25. In Christus zijn wij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood (Rom 8:2)

26. In Christus leeft onze geest vanwege de gerechtigheid (Rom 8:10).

27. In Christus woont de Geest van God, de Geest die Jezus Christus uit de dood liet opstaan, in

ons (Rom 8:11)

28. In Christus worden onze sterfelijke lichamen levend gemaakt (Rom 8:11).

29. In Christus zijn wij kinderen van God (Rom 8:16)

30. In Christus zijn wij erfgenamen van God, mede-erfegenamen van Christus (Rom 8:17)

31. In Christus zijn wij met Hem verheerlijkt (Rom 8:17)

32. In Christus zijn wij bestemd om op gelijk te worden Zijn Zoon (Rom 8:29).

33. In Christus zijn wij bestemd (Rom 8:30) (om gelijk vorming te aan het beeld van de Zoon) 34. In Christus zijn wij geroepen (Rom 8:30)

35. In Christus zijn wij gerechtvaardigd (Rom 8:30)

36. In Christus zijn wij verheerlijkt (met Hem gezeten aan de rechterhand van God) (Rom 8:30). 37. In Christus behoren wij allemaal tot hetzelfde lichaam (Rom 12:5).

38. In Christus zijn wij geheiligd (1 Kor 1:2)

39. In Christus hebben wij gunst ontvangen (1 Kor 1:7)

40. In Christus zijn wij gezegend (1 Kor 1:7)

41. In Christus zijn wij rijk geworden (1 Kor 1:7)

42. In Christus hebben wij Zijn denken (1 kor 2:16)

43. In Christus zijn wij een tempel van God (1 kor 3:16)

44. In Christus woont de Geest van God in ons (1 kor 3:16)

45. In Christus zijn wij van Christus (1 kor 3:21).

46. In Christus zijn wij één geest met Hem (1 Kor 6:17).

47. In Christus zijn wij overwinnaars/hebben wij de overwinning (1 Kor 15:57)

48. In Christus vinden alle beloften van God hun antwoord, krijgen wij al Gods beloftes. (2 Kor

1:20). Zodat God verheerlijkt zou worden door ons.

49. In Christus zijn wij bevestigd (2 Kor 1:21)

50. In Christus zijn wij gezalfd (2 Kor 1:21)

51. In Christus zijn wij verzegeld (2 Kor1:21)

52. In Christus hebben wij het onderpand van de Geest gekregen (2 Kor 1:21) 53. In Christus triomferen wij altijd (2 Kor 2:14)

54. In Christus zijn wij een nieuwe schepping (2 Kor 5:17)

55. In Christus is al het oude voorbijgegaan (2 Kor 5:17).

56. In Christus is alles nieuw geworden (2 Kor 5:17)

57. In Christus zijn wij rijk geworden (financieel) (2 Kor 8:9).

58. In Christus zijn wij ontrukt aan het systeem van de wereld (Gal 1:4)

59. In Christus zijn wij vrijgekocht van de vloek van de wet (Gal 3:13)

60. In Christus zijn wij gezegend (de zegen van Abraham) Gal 3:14)

61. In Christus zijn wij met Christus bekleed (Gal 3:17)

62. In Christus zijn wij Abrahams nageslacht (Gal 3:29)

63. In Christus zijn wij zonen en erfgenamen van God (Gal 4:7)

64. In Christus is de wereld voor ons gekruisigd, en wij voor de wereld (Gal 6:14).

65. In Christus zijn wij gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus

(Ef 1:3). Alles waar Christus van geniet, alles.

66. In Christus zijn wij heilig (Ef 1:4)

67. In Christus zijn wij smetteloos (Ef 1:4)

68. In Christus functioneren wij door liefde (Ef 1:4)

69. In Christus zijn wij geroepen voor God (Ef 1:17-23).

70. In Christus is er een enorme rijkdom en erfenis (Ef 1:17-23).

71. In Christus is er een allesovertreffende grootheid van kracht werkzaam in ons(Ef 1:17-23). 72. In Christus is alles aan onze voeten onderworpen (Ef 1:21-23).

73. In Christus zijn wij hoger dan overheden, machten, krachten en heerschappijen en elke

naam die genoemd wordt (Ef 1:21-23).

74. In Christus zijn wij met Jezus opgewerkt uit de dood en aan de rechterhand van God gezet in

de hemelse gewesten (Ef 2:6)

75. In Christus zijn wij Zijn maaksel, door Hem gemaakt/bedacht. Het werk van Zijn handen. (ef

2:10).

76. In Christus heeft God goede werken voor ons voorbereid (Ef 2:10).

77. In Christus zijn wij dichtbij gekomen (Ef 2:13)

78. In Christus zijn wij medeburgers, heiligen en huisgenoten van God (Ef 2:19)

79. In Christus zijn wij geschapen overeenkomstig het beeld van God, in ware rechtvaardigheid

en heiligheid (dat is de nieuwe mens) (Ef 4:22-25)

80. In Christus zijn wij vergeven (Ef 4:32)

81. In Christus zijn wij (kinderen van het) licht) (Ef 5:8)

82. In Christus zijn wij leden van Zijn vlees, van Zijn lichaam en van Zijn gebeente (Ef 5:30). 83. In Christus moeten wij dezelfde gezindheid hebben als Hem. (Fil 2:5)

84. In Christus kunnen wij ons verblijden (Fil 3:1)

85. In Christus zijn wij besneden (Fil 3:3) (Kol 2:11)

86. In Christus zijn wij burgers/inwoners van de hemel (Fil 3:20).

87. In Christus zijn alle dingen mogelijk (Fil 4:13)

88. In Christus zal er voor ons voorzien worden in alles wat wij nodig hebben (Fil 4:19)

89. In Christus woont heel de volheid van God in ons.

90. In Christus is het handschrift dat tegen ons getuigde uitgewist (Kol 2:12-15)

91. In Christus is ons leven met Christus verborgen in God (Kol 3:3)

92. In Christus is ons geweten gereinigd (Heb 9:14)

93. In Christus is ons lichaam gewassen (Heb 10:22)

94. In Christus zijn wij een uitverkoren geslacht (1 Pet 2:9-10).

95. In Christus zijn wij een koninklijk priesterschap (1 Pet 2:9-10).

96. In Christus zijn wij een heilig volk (1 Pet 2:9-10)

97. In Christus zijn wij het eigendom van God (1 Pet 2:9-10)

98. In Christus zijn wij in ontferming aangenomen. (1 Pet 2:9-10).

99. In Christus zijn wij genezen (1 Pet 2:24)

100. In Christus hebben wij deel aan een goddelijke natuur (2 Pet 1:4)

101. In Christus kunnen wij wandelen zoals Hij gewandeld heeft (1 Joh 2:6)

102. In Christus zondigen wij niet meer (1 Joh 3:6)

103. In Christus zijn wij uit God geboren (1 Joh 3:9)

104. In Christus hebben wij de wereld/duivel overwonnen (1 Joh 4:4)

105. In Christus zijn wij zoals Hij is (gekruisigd, gedood, begraven en opgestaan in

heerlijkheid, gezeten aan de rechterhand van God) zo zijn wij in deze wereld (1 Joh.4:17). 106. In Christus zijn wij koningen (Op 1:6)

107. In Christus zijn wij priesters (Op 1:6)

William Finke
Hee ik ben William, enthusiast voor Jezus! en de ict`r van God First! Soms schrijf ik een blog, maar meestal zit ik lekker op de achtergrond.

Stuur een mail naar de auteur, vergeet niet de naam te vermelden!

AGENDA

Visieavond over plannen God First in 2023. We beginnen om 19:30 in Arnhem met een borrel, er is aanbidding, tijd voor connectie en onze vrijwilligers stellen zich voor. Meer informatie.

Fire Night met zendeling Baruch van Beek in Arnhem. Meld je aan.

Landelijk tienerevent Momentum United. Meer informatie.

Miracle Night i.s.m. House of Miracles in Arnhem, met aanbidding o.l.v. Jason Upton. Meer informatie volgt.

NIEUWSBRIEF

Ontvang onze maandelijkse update!

SHOP

Onze webshop gaat in maart live.

MOMENTUM

Dit is hét landelijke tienerevent waar levens veranderd worden. Op 25 maart verwachten we honderden tieners én jongeren die samen God gaan aanbidden en gaan luisteren naar Zijn Woord.

Tijdens vorige edities gaven tientallen tieners (voor het eerst) hun leven aan Jezus. We zagen wonderen gebeuren. Depressies werden verslagen en Jezus werd verheerlijkt. Zorg er dus voor dat jij dit meemaakt!

what you need to know

in your inbox every morning

what you need to know

in your inbox every morning